หน้าหลัก > หน่วยงานภายใน

 ★ฝ่ายอำนวยการ

 

ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
  1.  งานธุรการและงานสารบรรณ
  2.  งานบริหารงานบุคคล 
  3.  งานคดีและวินัย 
  4.  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์ 
  5.  งานการเงินและงานบัญชี 
  6.  งานงบประมาณ 
  7.  งานส่งกำลังบำรุง 
  8.  งานสวัสดิการ 
  9.  งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ 
  10.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  11.  งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
  12.  งานศึกษาอบรม 
  13.  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของ ข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูล
 ดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดำเนินการ เพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลานความ
 รับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
  14.  ดำเนินการงานทะเบียนประวัติอาชญากร แผนประทุษกรรม สมุดภาพคนร้าย การสเก็ตซ์และประกอบภาพใบหน้าคนร้าย บุคคลพ้นโทษ หมายจับ ทรัพย์หาย คนหาย พลัดหลง งานตรวจสอบประวัติลายพิมพ์นิ้วมือ 
  15.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  16.  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าทีของฝ่ายใดโดยเฉพาะ 
  17.  งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 ★กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

 

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 
  1.  ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์หลักฐาน และการตรวจสถานที่
 เกิดเหตุของศูนย์พิสูจน์หลักฐานแต่ละหน่วย
  2.  ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานการตรวจพิสูจน์หลักฐาน และการตรวจสถานที่เกิดเหตุของ
 ศูนย์พิสูจน์หลักฐานแต่ละหน่วย
  3.  งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ★กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

 

กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีต่าง ๆ งานถ่ายภาพ เพื่อสนับสนุนพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์พิสูจน์หลักฐานแต่ละหน่วยงาน
 ★กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

 

กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานตรวจขีปนวิธี การตรวจเปรียบเทียบเครื่องกระสุนปืน ตรวจชนิดขนาดของอาวุธปืน และร่องรอยบนวัตถุ


 ★กลุ่มตรวจลายนิ้วมือแฝง

 

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝง ★กลุ่มงานตรวจยาเสพติด

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์ พยานหลักฐานและของกลางานคดีเกี่ยวกับยาเสพติด แหล่งผลิตยาเสพติด

 ★กลุ่มงานตรวจเอกสาร

 ★กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาญากรรมคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. ตรวจพิสูจน์ข้อมูลดิจิตอลที่บันทึกในหน่วยบันทึกข้อมูลหรือหน่วยความจำคอมพิวเตอร์    ( Hard Disk, Flash Drive, SD Card ฯลฯ )

2. ตรวจพิสูจน์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ( PC, Notebook, โทรศัพท์เคลื่อนที่, แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ฯลฯ )

3. ตรวจพิสูจน์การตัดต่อสื่อบันทึกเสียงและวีดิทัศน์

4. ตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบร่องรอยบนแผ่นซีดี

ติดต่อสอบถาม โทร.  02-529-2233 ต่อ 319

 

 ★กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์

ขอบเขตหน้าที่กลุ่มงานตรวจพิสูจน์ทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.๑
 ๑ ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่าง ๆ ที่ต้องใช้หลักวิชาทางเคมีและฟิสิกส์
 ๒ ตรวจพิสูจน์การขูดลบแก้ไขเลขหมายประจำรถและทรัพย์สินที่ทำด้วยโลหะ
 ๓ ตรวจพิสูจน์ชนิดและคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
 ๔ ตรวจพิสูจน์วัตถุของกลางปลอมปน เช่น ทอง เงิน นาก และอัญมณีต่างๆ
 ๕ ตรวจพิสูจน์ของเหลวปลอมปน เช่น น้ำมันปลอมปน
 ๖ ตรวจพิสูจน์สารเคมี
 ๗ ตรวจพิสูจน์สี
 ๘ ตรวจพิสูจน์ของกลางในคดีเพลิงไหม้ทางเคมี เช่น คราบน้ำมันเชื้อเพลิง สารเคมีไวไฟ
 ๙ ตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ วัสดุเส้นใย
 ๑๐ ตรวจเปรียบเทียบของกลางต่างๆ  เช่น  สี กระจก ดิน หิน ทราย เส้นใย ฯลฯ
 ๑๑ ตรวจพิสูจน์ของกลางอื่นๆ  ทางเคมี  ฟิสิกส์
 ๑๒ ตรวจพิสูจน์ของกลางคดีเพลิงไหม้ทางฟิสิกส์ เช่น สายไฟฟ้า ฟิวส์ เตารีด
     พัดลม และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
 ๑๓ ตรวจพิสูจน์การดัดแปลงแก้ไขมิเตอร์ไฟฟ้า
 ๑๔ ตรวจพิสูจน์บุคคลด้วยเครื่องจับเท็จ

 ★กลุ่มงานตรวจทางชีววิทยา และดีเอ็นเอ

นโยบายและแผนงาน  ของ กชว.ศพฐ.1
     :  มุ่งปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต  และจัดเตรียม เพื่อเข้ารับการประเมินความพร้อมและความต้องการจัดทำห้อง ปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 ในการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการตรวจพิสูจน์ให้เป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธามากยิ่งขึ้น


^     Top

01ตรวจสอบผลการพิสูจน์

02ภาระกิจทีม SCDC1

03สาระความรู้