หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์
 ★ข่าวประชาสัมพันธ์
 

การขอรับบริการด้านข้อมูลทะเบียนประวัติ

 
 
 
 
การขอรับบริการด้านข้อมูลทะเบียนประวัติ
 
ยกเลิก การใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการขอรับบริการด้านข้อมูลทะเบียนประวัติ
*ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 และมติคณะรัฐมนตรี
เพื่ออำนวยความสะดวก
และลดภาระประชาชนที่มาติดต่อราชการที่ศูนย์หลักฐาน 1
 
 
ตัวอย่างหนังสือขอตรวจสอบประวัติ
 
^     Top
<     Back

01ตรวจสอบผลการพิสูจน์

02ภาระกิจทีม SCDC1

03สาระความรู้